22. PLENER MALARSKI ROZPOCZĘTY - PLAKAT

22. PLENER MALARSKI ROZPOCZĘTY - PLAKAT