Image

Najbliższe wydarzenia

15 Lip
16 Lip
17 Lip
18 Lip
19 Lip
LzM | PIANOFORTE

LzM | PIANOFORTE

Dokument, który prowadzi widza jak dobry film fabularny? To zdecydowanie „Pianoforte”. Kto nie chciałby zajrzeć za kulisy międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego? Odkryć tajemnic kryjących się za pięknymi sukniami, wytwornymi garniturami i smukłymi palcami? Pełen artykuł oraz galeria dostępne na stronie www.festiwal.ndk.pl

LzM | WSPOMINAMY JERZEGO STUHRA. SEANS „WODZIREJA” NA „LECIE Z MUZAMI”

LzM | WSPOMINAMY JERZEGO STUHRA. SEANS „WODZIREJA” NA „LECIE Z MUZAMI”

Wczoraj dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Jerzego Stuhra. Ten wybitny artysta często przewija się w naszych rozmowach, a widzowie pytają o możliwość zobaczenia na festiwalu „Lato z Muzami”, jednego z jego filmów. 11 lipca o godzinie 22:00 zapraszamy do kina Orzeł na seans filmu „Wodzirej” w reżyserii Feliksa Falka.  Więcej na www.festiwal.ndk.pl 

ŚRODA - 10.09.2024

ŚRODA - 10.09.2024

9:00 starujemy, zaczynamy kolejny dzień z filmem...ZAPRASZAMY! Więcej informacji na stronie www.festiwal.ndk.pl

 

LzM | KLIMA(T)

LzM | KLIMA(T)

Wtorkowy dzień przywitał nas 30 stopniowym upałem, a na sali kinowej klimatyzacja dobrze działa… (tak tylko podpowiadamy…) Klimat również jest wyjątkowy. Cieszymy się, gdy widzimy jak bardzo zróżnicowana wiekowo jest widownia. Starsi mieszają się z młodszymi, a łączy ich jedno – miłość do dobrego kina, do wyjątkowych historii, autorefleksji, zadumy nad sztuką. Pełen artykuł oraz galeria dostępne na stronie www.festiwal.ndk.pl

LzM | MEDIALNE ODWIEDZINY

LzM | MEDIALNE ODWIEDZINY

Podczas Lata z Muzami tyle się dzieje, że możemy o nim mówić godzinami. Szczególnie Dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury i Dyrektor Festiwalu Aneta Drążewska, która w to wydarzenie wkłada ogrom swojego serca. Cieszą nas wszystkie medialne odwiedziny, bo dzięki nim możemy docierać do miłośników kina, którzy jeszcze nie słyszeli o naszych działaniach. Niech kultura idzie w świat!

LzM | CHCECIE BAJKI? OTO BAJKA...

LzM | CHCECIE BAJKI? OTO BAJKA...

To już tradycja, że kolejny dzień Festiwalu „Lato z Muzami” zaczynamy od najmłodszych kinomanów. Cieszymy się, że pomimo wakacyjnego rozleniwienia jesteście z nami. Dzisiejszego poranka był z nami również Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr, który oglądającym podarował słodkie „Michałki” (najlepsze, bo w białej czekoladzie). Dziękujemy! Galeria zdjęć dostępna na stronie www.festiwal.ndk.pl

LzM | „WYŚNIONA HISTORIA KINA NA PODLASIU”. WERNISAŻ WYSTAWY

LzM | „WYŚNIONA HISTORIA KINA NA PODLASIU”. WERNISAŻ WYSTAWY

Jak Festiwal to kino, a jak kino to… Podlasie? Właśnie tak! Okazuje się, że ludzi kina na Podlasiu urodziło się naprawdę sporo. Działali nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. O tych ludziach właśnie, tych nieco zapomnianych, a wybitnych osobistościach, przypomina nam wystawa „Wyśniona historia kina na Podlasiu”. Pełen artykuł oraz galeria zdjęć dostępne na www.festiwal.ndk.pl

LzM | WTOREK 09.07.2024

LzM | WTOREK 09.07.2024

Zobacz program , znajdź coś dla siebi i bądź z nami,zapraszmy! Więcej na www.festiwal.ndk.pl

LzM | WARTO DOSTRZEC KOMOREBI

LzM | WARTO DOSTRZEC KOMOREBI

Zwykle, gdy zobaczymy napisy końcowe, wychodzimy z widowni. Ale nie podczas Lata z Muzami. Tutaj musimy przełknąć pewne emocje, odetchnąć i przygotować się na kolejną porcję dobrego kina. Nawet kiedy film niesie za sobą tak trudne emocje, jak „Anatomia upadku” w reżyserii Justine Triet. Więcej na www.festiwal.ndk.pl

Wspierają nas

 • Kredens
 • Haga
 • Twój dom
 • SMJ
 • Optyk
 • Dorado
 • W starym kinie
 • Neptun
 • Auto
 • Sawicki
 • Okrąglak
 • Sarni las

NOWOGARDZKI DOM KULTURY
Pl. Wolności 7
72-200 NOWOGARD
Sekretariat: sekretariat@ndk.pl


TELEFONY:
SEKRETARIAT 91 39 26 283
KSIĘGOWOŚĆ 91 39 26 284
BIURO KINA/PROMOCJA 91 39 25 779
KASA 91 39 26 262

NUMER KONTA:
34 1240 3884 1111 0000 4209 2568
Zapraszamy również na:
festiwal.ndk.pl
ekofilm.ndk.pl

Dla mediów

Zamieszczony logotyp można wykorzystywać w publikacjach dziennikarskich. Dziennikarzy zainteresowanych innymi materiałami prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 91 39 26 283 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ndk.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ
www.ndk.pl

Administrator danych
Nowogardzki Dom Kultury z siedzibą w Nowogardzie (72-200) przy Placu Wolności 7.

Pliki cookies

 1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są pobierane i przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej przez czas określony w parametrach pliku lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. W plikach cookies przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej, a zawierają w szczególności nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę.
 2. Wykorzystywanie plików cookies jest konieczne do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej, a Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego poznania interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony.
 3. Użytkownik ma prawo sposobu zadecydowania w zakresie dostępności plików cookies dla swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

-   Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Nowogardzki Dom Kultury w Nowogardzie (72-200) przy Placu Wolności 7, z którym można   kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: sekretariat@ndk.pl.
-   Inspektorem Ochrony Danych jest Przemysław Ślozowski, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: iod@nowogard.pl we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
-   Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
-   Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)  realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,
b)  realizacji umów,
c)  niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,
d) wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi,w szczególności w zakresie:

Realizowane zadanie  Podstawa prawna 
Wychowanie, edukacja i upowszechnianie kultury Ustawa z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej


e)
 w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana /Panią pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie, w szczególności:

- prowadzenia edukacji kulturalnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez aktywny udział w zespołach i kołach zainteresowań,
- rozwijania zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, otaczania opieką amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej i folkloru,
- sprawowanie mecenatu nad twórczością artystyczną, promocją twórców kultury z terenu gminy,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie kulturalnych potrzeb oraz zainteresowań mieszkańców gminy,
- organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki,
- organizowanie kulturalnej rozrywki mieszkańców gminy,
- prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowo-wychowawczej.

-    W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane    przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)  organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b)  inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
c) podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania  danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

-   Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

-   W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:

a)  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b)  prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,
c)  prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa  informacyjnego,

d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia,   dochodzenia lub obrony roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie   administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

e)  prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

      - przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
      - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

f)    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
g)  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody   przed jej cofnięciem,
h)  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:

      Urząd Ochrony Danych Osobowych
      ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
      tel. 22 531 03 00
      fax. 22 531 03 01
      Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00
      Infolinia: 606-950-000
      czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00

-    Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
-    Pana(-i) dane mogą być poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
-    Pana(-i) dane nie będą poddawane profilowaniu.

Dyrektor
Nowogardzkiego Domu Kultury
mgr Aneta Drążewska

Deklaracja dostępności

Nowogardzki Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ndk.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018.08.08

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.08.08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak opisów alternatywnych grafik,
 • pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.08.31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Moduł z funkcją ułatwień dostępu do czytania treści dowolnej długości dla użytkowników, osadza elementy sterujące, aby dostosować rozmiar czcionki tekstu w witrynie lub zastosować czcionkę dysleksyjną, aby poprawić czytelność dla osób niedowidzących. Moduł zainstalowany jest w interfejsie użytkownika jako mały pasek narzędzi, na dole strony. Obsługuje tryb odczytu strony za pomocą przycisku co pozwala czytać całą zawartość stron za jednym naciśnięciem klawisza . Dostępne są elementy sterujące, takie jak: wstrzymywanie i wznawianie czytania.

Ponadto moduł posiada funkcje:

 • Zmiany rozmiaru czcionki
 • 3 tryby wysokiego kontrastu
 • Ustawienia czcionki dysleksyjnej
 • Ustawienia odcienia szarości
 • Powiększenia kursora
 • Zmiany wielkości odstępów w tekście

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Macyra, adres poczty elektronicznej promocja@ndk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 913926283. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Nowogardzki Dom Kultury, Plac Wolności 7, 72-200 Nowogard

Miejsca parkingowe: oznaczono kolorem niebieskim miejsca parkingowe znajdujące się 10m od głównego wejścia do budynku NDK.
Dostępność wejścia: wejście do budynku odbywa się schodami, jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ze względu na znajdujący się podjazd dla wózków.
Dostępność komunikacyjna budynku: na parterze zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych, jednakże ze względu na brak windy nie jest zapewniona dostępność pomieszczeń na pierwszym piętrze. Zapewniono komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą. Na parterze istnieje podjazd oraz dostępność do toalety dla osób niepełnosprawnych. W sali kinowo- widowiskowej są miejsca dla osób poruszających się na wózku oraz ich opiekunów.
Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:
- napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby,
- wysłanie maila na adres: sekretariat@ndk.pl .